EU NORMY - pracovní rukavice

 EN 420

 

Základní norma pro stanovení všeobecných požadavků na rukavice

 Tato norma definuje všeobecné požadavky pro design a konstrukci rukavic, nezávadnost, pohodlí a účinnost.


 EN 388

 

Ochrana proti mechanickému riziku

Tato norma se vztahuje na všechny typy ochranných rukavic ohledně fyzického i mechanického poškození způsobeného oděrem, pořezáním, propíchnutím a protržením.

  0 1 2 3 4 5
a < 100 100 500 2000 8000 -
b < 1,2 1,2 2,5 5 10 20
c < 10 10 25 50 78 -
d < 20 20 60 100 150 -

 

a - odolnost proti oděru (počet cyklů potřebných k poškození rukavice)
b - odolnost proti prořezání (počet cyklů potřebných k proříznutí rukavice)
c - odolnost proti protržení (síla potřebná k roztržení rukavice, Newton)
d - odolnost proti propíchnutí (síla potřebná k propíchnutí rukavice, Newton)
     testuje se vždy dlaňová část rukavic
 

    

EN 374

Chemická ochrana / ochrana proti mikroorganismům

Tato norma stanoví určení odolnosti materiálů ochranných rukavic vůči prostupu nebezpečných chemikálií, které nejsou v plynné fázi, v podmínkách nepřetržitého kontaktu.

Je třeba zdůraznit, že zkouška nereprezentuje podmínky, jež se mohou vyskytovat v praxi, a výsledky zkoušek by se měly použít zejména pro porovnávání materiálů z hlediska dob průniku.

Odolnost materiálu ochranné rukavice vůči permeaci (propustnosti) pevných nebo kapalných chemikálií je určena měřením doby průniku materiálem rukavice.

Ve zkušebním přístroji pro stanovení permeace (propustnosti) materiál rukavice odděluje zkušební chemikálii od sběrného média. Ve sběrném médiu, kterým může být plyn, kapalina nebo pevná látka je kvantitativně stanovena koncentrace zkušební chemikálie. Množství zkušební chemikálie, které prošlo touto překážkou (materiálem rukavice) je funkcí času, který se počítá od jejího prvního kontaktu s materiálem rukavice.


   - Piktogram chemické odolnosti musí být doprovázen tříčíselným kódem.

   - Tento kód odkazuje na kódová písmena tří chemikálií, pro které byla získána doba odolnosti průniku alespoň
     30 minut.

 

Kódové písmeno Chemikálie Číslo CAS Třída
A Metanol 67-56-1 Primární alkohol
B Acetom 67-64-1 Keton
C Acetonitril 75-05-8 Sloučenina nitrilu
D Dichlormetan 75-09-2 Chlorovaný parafín
E Sirouhlík 75-15-0 Org. sloučenina obsahující síru
F Toluen 108-88-7 Aromatický uhlovodík
G Dietylamin 109-89-7 Amin
H Tetrahydrofuran 109-99-9 Heterocyklický éter
I Etylacetát 141-78-6 Ester
J n-heptan 142-85-5 Nasycený uhlovodík
K Hydroxid sodný, 40% 1310-73-2 Anorganická zásada
L Kyselina sírová, 96% 7664-93-9 Anorganická kyselina

 

  • Tato norma stanoví určení odolnosti materiálů ochranných rukavic vůči prostupu potencionálně nebezpečných chemikálií, které nejsou v plynné fázi, v podmínkách nepřetržitého kontaktu.
  • Je třeba zdůraznit, že zkouška nereprezentuje podmínky, jež se mohou vyskytovat v praxi, a výsledky zkoušek by se měly použít zejména pro porovnávání materiálů z hlediska dob průniku.
  • Odolnost materiálu ochranné rukavice vůči penetraci (propustnosti) pevných nebo kapalných chemikálií je určena měřením doby průniku materiálem rukavice.
  • Ve zkušebním přístroji pro stanovení penetrace (propustnosti) materiál rukavice odděluje zkušební chemikálii od sběrného média.
  • Ve sběrném médiu, kterým může být plyn, kapalina nebo pevná látka je kvantitativně stanovena koncentrace zkušební chemikálie.
  • Množství zkušební chemikálie, které prošlo touto překážkou (materiálem rukavice) je funkcí času, který se počítá od jejího prvního kontaktu s materiálem rukavice.

 

Každá testovaná chemikálie je klasifikována podle doby průniku (úroveň 0-6)

Měřená doba průniku Index ochrany
>10 minut třída 1
>30 minut třída 2
>60 minut třída 3
>120 minut třída 4
>240 minut třída 5
>480 minut třída 6

 

  - Piktogram rukavice pro nízkou chemickou odolnost nebo nepromokavost musí být použit pro rukavice,   
    které nedosáhnou doby odolnosti průniku alespoň 30 minut proti nejméně třem chemikáliím z tabulky,
    ale které splní test permeace.

 

 

  - Piktogram mikroorganismu se použije na rukavice, které splní alespoň test úrovně 2 pro permeaci.EN 407

 

Rukavice proti tepelným rizikům

Tato norma specifikuje termální výkonnosti pro ochranné rukavice proti teplu a nebo ohni.

a - chování při hoření (úroveň 1-4)
b - kontaktní teplo (úroveň 1-4)
c - konvenční teplo (úroveň 1-4)
d - radiační/sálavé teplo (úroveň 1-4)
e - malé rozstřiky roztaveného kovu (úroveň 1-4)
f - velká množství roztaveného kovu (úroveň 1-4)

a - doba, po kterou materiál pokračuje v hoření a doutnání poté, co je odstraněn zdroj vznícení, švy rukavice se nerozpadnou po 15 vteřinách od vznícení
b - při teplotě 100-500 C necítí uživatel bolest nejméně 15 vteřin
c - doba po kterou je rukavice schopna zpozdit přenos tepla z plamene
d - doba po kterou je rukavice schopna zpozdit přenos tepla, když je vystavena sálavému zdroji
e - počet kapek roztaveného kovu potřebných k ohřátí rukavice
f - váha roztaveného kovu potřebná k vyhlazení nebo proděravění kůže, která je umístěna pod rukavici


 EN 511

 

Rukavice proti chladu

Tato norma platí pro rukavice chránící proti chladu do –50 C

a - odolnost proti konvenčnímu chladu (úroveň 0-4)
b - odolnost proti kontaktnímu chladu (úroveň 0-4)
c - propustnost vody (úroveň 0 nebo 1)

a - izolační vlastnosti rukavice získané měřením přenosu chladu konvencí
b - tepelný odpor rukavice při kontaktu se studeným předmětem
c - 0= průnik vody po 30 minutách, 1= bez průniku vody
 

EN 421

 

Rukavice proti radioaktivitě a ionizujícímu záření

Pro ochranu proti radioaktivitě musí rukavice odolávat tekutinám a musí uspět v testu penetrace dle EN 374.
Rukavice musí poskytovat odolnost proti prostupu vodních par.
Na ochranu proti ionizační radiaci musí rukavice obsahovat množství olova. Ekvivalent olova musí být uveden na každé rukavici.

 

EN 60903


 

Rukavice pro práci pod napětím z izolačního materiálu

Třída Pracovní napětí Tloušťka
00 500V AC 0,5 mm
0 1000V AC 1,0 mm
1 7500V AC 1,5 mm
2 17000V AC 2,3 mm
3 26500V AC 2,9 mm

 

 
Nahoru
 
Sdílet na: