PREVENCE RIZIK V BOZP

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
Prevence rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů ka zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstrňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik.

Na základě znalosti prováděných činností, zařízení a prostředků, prostoru i vykystujících se osob, je nutné přezkoumat a vyhodnotit podle právních předpisů a technických norem, které řeší požadavky bezpečnosti práce (i požární ochrany), jaká rizika mohou nastat a učinit k nim opatření pro jejich odstranění nebo maximální snížení jejich účinnosti. Jedná se vlastně o jakousi formu určitého auditu všech činností prováděných u zaměstnavatele, kdy na základě znalostí právních a ostatních předpisů zhodnotíme rizika a stanovíme preventivní opatření.
 


 

 

 
Nahoru
 
Sdílet na: